Chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

xem file đính kèm

chuongtrinhhanhdongcuaTUTPHCMthuchienNQTWDangXII.pdf 

Tin liên quan