Kế hoạch 113-KH/ĐUĐHTCM tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII

xem file đính kèm

113_KHhoctapNQHNTƯ5_K12.pdf 

Tin liên quan