Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH TW (Nghị quyết Hội nghị TW6_Khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Bạn đọc vui lòng xem toàn văn Nghị quyết theo đường dẫn sau: http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/van-kien-dang/nghi-quyet-hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/doc-1102820173023756.html 

 

Tin liên quan