Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Bạn đọc xem thông tin chi tiết tại đường dẫn sau:

51KHDUK_tuyentruyen50namtetMauThan1968.pdf 

Tin liên quan