Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội nghị trung ương sáu khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Bạn đọc xem thông tin chi tiết tại đường dẫn sau:

18nq_tw_NQhoinghilanthu6BChTWkhoaXII.pdf 

Tin liên quan