Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 20/12/2017 tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 20/12/2017 tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phng cách Hồ Chí Minh"

Vui lòng xem file đính kèm

03HD_DUK_huongdanHCm2018.pdf 

Tin liên quan