GIấy đề nghị chuyển sinh hoạt đảng  
  • 08/08/2017

GIấy đề nghị chuyển sinh hoạt đảng

xem file đính kèm

Bản tự kiểm điểm  
  • 13/10/2016

Bản tự kiểm điểm

xem file đính kèm