Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tài chính Marketing nhiệm kỳ III(2015-2020) sửa đổi bổ sung  
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường ĐH Tài chính - Marketing NK 2015-2020  
Quy định về chế độ làm việc của Văn phòng đảng ủy _ Tạm thời  
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Tài chính - Marketing NK II (2010-2015)_sửa đổi  
Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Tài chính - Marketing NK 2010-2015