Quy chế làm viêc của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Marketing nhiệm kỳ 2020-2025  
BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025  
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING NHIỆM KỲ III (2015-2020)  
Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Tài chính - Marketing nhiệm kỳ 2010-2015