DANH SÁCH CHI ỦY CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022 ( cập nhật tháng 12 năm 2021)  
DANH SÁCH CHI ỦY CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022  
DANH SÁCH CHI ỦY CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2020 (CẬP NHẬT)  
Danh sách chi ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017