Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968  
Chỉ thị 14-CT/TU về tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên trong giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố  
Kế hoạch số 100-KH/TU thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017  
Kế hoạch số 100-KH/TU thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đầy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017  
TB tham gia đóng góp, xây dựng Tủ sách Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2  
Thông tri số 09-TT/TU của Thành ủy TP.HCM ngày 17/8/2016 về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  
Chương trình hành động của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng