Đồng chí Hoàng Văn Thụ: Người cộng sản kiên cường, sống mãi với non sông Việt Nam  
Những điểm mới nổi bật của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng  
Những điểm mới trong quy định về những điều đảng viên không được làm  
Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm  
Hướng dẫn Kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)  
Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước  
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  
Hướng dẫn học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng  
Phụ nữ Việt Nam xứng đáng tám chữ vàng “Anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang”  
Đường Hồ Chí Minh trên biển – Con đường huyền thoại