Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019 của Đảng ủy khối  
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020  
Chương trình Kiểm tra giám sát năm 2020 của Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP.HCM  
Hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề  
Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2020  
Hướng dẫn Công tác tuyên truyền Quý 1 năm 2020 của Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP.HCM  
Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK ngày 12/12/2019 của Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP.HCM tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019  
Hướng dẫn số 16-HD/BTCTU ngày 25/11/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về  
Kế hoạch số 327-KH/TU ngày 21/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về  
Kế hoạch số 87-KH/ĐUK ngày 12/12/2019 của Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP.HCM chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025