NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII  
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  
  • 05/03/2019

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

Hướng dẫn số 15-HD/ĐU.ĐHTCM ngày 27/02/2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Một số nội dung về Luật an ninh mạng  
Thông báo về lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng tháng 11/2017  
Kế hoạch 113-KH/ĐUĐHTCM tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII  
Câu hỏi thu hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII  
Mẫu bản cam kết, kế hoạch học tập và thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII  
  • 05/04/2017

Mẫu bản cam kết, kế hoạch học tập và thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII

Các đồng chí đảng viên hoàn thành bản cam kết và kế hoạch cá nhân, nộp cho chi bộ, gửi về Văn phòng Đảng ủy trường ngày 10/4/2017

Câu hỏi thu hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH TW Đảng khóa XII  
  • 05/04/2017

Câu hỏi thu hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của BCH TW Đảng khóa XII

Các đồng chí đảng viên hoàn thành bài thu hoạch và nộp cho chi bộ, gửi về Văn phòng Đảng ủy ngày 10/4/2017

Thông báo lớp học Đảng viên mới cho Đảng viên dự bị  
  • 09/02/2017

Thông báo lớp học Đảng viên mới cho Đảng viên dự bị

Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo v/v Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới:

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới do Đảng ủy khối được tổ chức dành cho đối tượng là các đảng viên dự bị 

Vào ngày 10-11/12/2016 (7g30-11g, 13g30-16g),

Tại Hội trường lầu 4, Trường cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM (số 7 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q1, TP. HCM)

Mọi chi tiết xem file đính kèm

Thông báo lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú  
  • 09/02/2017

Thông báo lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú

Đảng ủy Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo v/v Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú:

Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú dành cho đối tượng là các quần chúng ưu tú được chi bộ cử đi học

Vào ngày 10-11/12/2016 (7g30-11g, 13g30-16g)

Tại: Hội trường lầu 7, Trường Đại học Tài chính - Marketing (2/4 Trần Xuân Soạn, Quận 7)

Ghi chú: Sinh viên của Trường Đại học Tài chính - Marketing học tại Hội trường lầu 7 của Trường

Mọi chi tiết xem file đính kèm