NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII  
THÔNG TIN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026  
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  
  • 05/03/2019

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"

Hướng dẫn số 15-HD/ĐU.ĐHTCM ngày 27/02/2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Một số nội dung liên quan đến Dự thảo luật đơn vị hành chính - Kinh tế đặc khu  
Một số nội dung về Luật an ninh mạng  
Thông báo về lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới tháng 11/2017  
Thông báo về lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng tháng 11/2017  
Kế hoạch 113-KH/ĐUĐHTCM tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII  
Câu hỏi thu hoạch học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCH TW Đảng khóa XII  
Mẫu bản cam kết, kế hoạch học tập và thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII  
  • 05/04/2017

Mẫu bản cam kết, kế hoạch học tập và thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII

Các đồng chí đảng viên hoàn thành bản cam kết và kế hoạch cá nhân, nộp cho chi bộ, gửi về Văn phòng Đảng ủy trường ngày 10/4/2017